grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika
  grafika
grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika

POUŽITÁ LITERATURA - zatím neúplná, postupně budu doplňovat

Nápis NOVINKY na hlavní stránce je klikací (přestože to tak nevypadá) a pod ním je historie novinek od začátku roku 2007.

grafika grafika

Zde jsou sepsány nafocené objekty, které mám takzvaně "v šuplíku". Postupně je budu přidávat na stránky. Rád bych dodržoval tempo jednoho nového objektu za 2-3 dny. Badatelna - to je několik výsledků mé "badatelské" činnosti. A nakonec seznam nafocených objektů za poslední 2 měsíce. S krátkým popisem příslušného fotovýletu.

1-2 nové fotky neoznamuji
3 a více nových fotek uvádím (nové fotky)
3 a více nových fotek a pokud zároveň staré smažu uvádím (přefoceno)

grafika grafika
grafika grafika
grafika grafika
grafika

Brzy přibude:

Hradiště: Děčín I, Děčín II, Dobřív, Druztová, Jíloviště I - Kazín, Jíloviště II - Humenská, Klášter Hradiště nad Jizerou, Litomyšl, Ostrá - Mydlovar, Praha Hostivař (nové fotky), Sirákovice, Stříbrná Skalice - Hradec (nové fotky), Úštěk (nové fotky), Zvole u Prahy

Hrady a tvrze: Benešov nad Ploučnicí, Cornštejn, Děčín, Džbán, Gutštejn, Helfenburk (nové fotky), Kazín, Lipka, Nejdek, Olešná, Sychrov, Telč, Úštěk (nové fotky), Valdek, Věžka, Všeruby

Městské opevnění: Cornštejn - obléhací opevnění, Český Šternberk - obléhací opevnění, Děčín - staré město, Lichnice - předsunuté/obléhací opevnění, Malý Blaník - zřícenina kaple (nové fotky), Malý Blaník - zaniklá hájovna, Opočno, Šance u Komořan - opevnění, Úštěk (nové fotkyu), Vladař - švédské opevnění, Zbořený Kostelec - obléhací opevnění (nové fotky)

Rozhledny: Házmburk, Helfenburk, Pastýřská stěna

Jiné objekty: Malý Blaník - zaniklá hájovna, Malý Blaník - zřícenina kaple (nové fotky)

 

Snad někdy přibude:

Hradiště: Nové Město nad Metují II (nemohu najít fotky), Orlík I (nutno přefotit), několik nově identifikovaných objektů ve Středočeském kraji (prozatím nemůžu publikovat kvůli zlodějům s detektorem)

Hrady a tvrze: Biskupský dvůr na Málé Straně (nutno dofotit), Nové Město nad Metují I (nemohu najít fotky), Nové Město nad Metují II (nemohu najít fotky), dva objekty ve Středočeském kraji (prozatím nemůžu publikovat kvůli zlodějům s detektorem)

Městské opevnění: Nové Město nad Metují (nemohu najít fotky), Ostromeč - obléhací tábor (nutno rozebrat nálezovou situaci, částečně již publikováno)

 

Badatelna:

Hrádek v poloze Na Šancích k.ú. Hrádek - S od Ledče nad Sázavou, který jsem objevil v roce 2006 byl v roce 2012 "znovuobjeven" pracovníky Muzea Vysočina a v roce 2016 publikován v Studia Archaeologica Brunensi 2016/1 (dříve jsem ho publikoval v Mapě s odborným obsahem "Hradiště Dojetřice a další hradiště v povodí Sázavy" v rámci výzkumného úkolu DKRVO Archeologie

V terénu jsme potvrdili mnou nově objevené hradiště pravěké hradiště na jižní Moravě a předsunuté opevnění jednoho moravského hradu. Předsunuté opevnění je již zaměřeno a počínáme s psaním článku. Nově objevené hradiště milerád předám moravských archeologům.

V roce 2016 jsem objevil dosud neidentifikované patrně pravěké hradiště ve Středočeském kraji. Druhé objevené hradiště již bylo známé místním archeologům, pouze nebylo nikdy publikováno.

Počátkem roku 2016 se mi podařilo objevit dosud neidentifikovanou zaniklou středověkou ves a jedno prozatím nedatované opevnění.

V průběhu roku 2015 se mi podařilo nalézt tři dosud neidentifikované opevněné objekty patrně vrcholného stěřdověku ve Středočeském kraji a jeden v kraji Vysočina. Dva z těchto objektů (zaniklý hrad a tvrziště již byly potvrzeny) A také jsme potvrdili nález jedné zaniklé středověké vsi, kterou jsem nalezl v roce 2014. Všechny tyto lokality budeme zaměřovat a publikovat po jejich průzkumu za pomoci archeologických metod. Před publikací budou také preventivně "vytěženy" pomocí detektoru kovů, aby případní amatérští detektoráři lokality co nejméně poškodili.

Závist - zhruba v linii vnějšího opevnění předhradí se nachází dobře dochované palebné postavení snad z doby 30-ti leté války, nebo jiné novověké vojenské akce. Dochováno je samotné palebné postavení ve formě zalomeného valu, který ze tří stran obklopuje příkop. Na zadní straně se nachází nájezdová rampa. Pevnůstka je postavena tak, aby kontrolovala pruchod Břežanským údolím.

Bratřínov - Askalova - nad známou trampskou osadou Askalona se nachází ostrožna s pomístním nánázvem Hradisko, či Hradiště. Trojúhelníkovitou ostrožnu vymezuje na východě strmý sráz nad tokem Kocáby. Na jižní a západní straně spadá sráz k vodotečí, která jihovýchodně pod ostrohem vtéká do Kocáby. Podobně je to se svahem i podél severovýchodní strany, zde však není převýšení tak velké. Jediný přístup vede po 110m široké šíji od severovýchodu. Ta si dochovala samostatnou parcelaci a do nedávna se na ní nacházel les. Žádné stopy po případném opevnění zde nejsou patrné. Jinak je tomu na některých místech obvodu. Na jihu se ve svahu, kousek pod vrchní plošinou, nachází nevýrazná terasa. Podél velké části severozápadní strany se nachází výrazné terasy. Jedná-li se o pozůstatky fortifikace nedokážu s jistotou říci, ale vzhledem k relativní přístupnosti této strany by zde opevnění muselo být. Na ortofotomapě je patrná obloukovitá linie, vymezující západní část (domnělou akropoli). Povrchovým sběrem byly zachyceny 2 nevýrazné keramické střepy.

Studenec - na katastru obce na ostrožnovitém výběžku z kopce Hradiště se nachází zbytky panského opevněného sídla. Jedná se o malý hrádek nebo tvrz, patrně pánů ze Studence (hrad leží u osady Líšný), předchůdce pozdější tvrze, která se částečně dochovala ve zdivu dnešního zámku. Úzký vrchol kopce je přepažen výrazným šíjovým příkopem, za ním se nachází obdélná plocha s reliéfně dochovaným obvodem. V zadní části jádra se nachází deprese poškozená odkopáváním. Zástavba jádra byla jistě i kamenná, dle nepatrně vystupujícího zdiva a množství kamenů pod vrcholem. Jádro pravděpodobně obcházel parkán. Opyš přepažuje další příkop menších rozměrů. Doba vzniku podle typu odpovídá 14.století. S tím není v rozkolu ani doložený majitel místního zboží Přech ze Studence (1388). Před hradem se nacházelo hospodářské zázemí.

Doubravice - Pačíska - podle mě se zcela jistě nejedná o žádné pravěké opevnění, jak je uváděno v literatuře. Nýbrž jde o rozestavěný vrcholně středověký hrad, podle formy snad o nezdařené založení předcházející stavbě vedlejšího hradu Vysokého Chlumce. (POTVRZENO arch.výzkumem)

Nalžovické Podhájí - Luhy - dle mého se jedná o minimálně dvoudílnou pravěkou fortifikaci - val přepažují ostrožnu a na severní straně lze také v terénu tušit obvodové opevnění. Možná souvislost s blízkým oppidem Hrazany. Velice podobná situace jako Stradonice - Nižbor.

Křečovice - Strážovice: komplex pravděpodobně halštatského opevnění vrchů Svinný a Lhotského. Nad osadou Strážovice se snad nachází jiné hradiště. Tyto opevnění se staly námětem mé závěrečné práce při studiu u NPÚ.

Doubravice - Nosálov - hradiště neznámého stáří. Na leteckých fotografiích lze pozorovat za koncem lesa dva pásy příkopů přepažujících ostrožnu. Hradiště tedy mohlo mít výrazně větší rozlohu.

Rabyně - Severozápadně od obce Rabyně, se nachází výrazná zalesněná ostrožna. Vybíhá z kopce Sřeblov severovýchodním směrem. Ostrožnu přetínají dvě fortifikační linie. Vnější vymezuje plochu maximálně 2,5ha velkou. Nevysoký do 0,75m vysoký val? vede od jihovýchodní hrany k severozápadu. Z vnější strany ho doplňuje náznak do 0,4m hlubokého příkopu?. Vnitřní linie probíhá v délce 165m od jihovýchodní hrany k severozápadní hraně srázu. Tvoří jej kamenitý val? končící na obou stranách u hrany srázů. Vymezuje plochu závěru ostrožny o velikosti téměř 1,3ha.

Rytířova Lhota - ostrožna s dosud nedatovanou fortifikací, zvaná též Stará hrada. Opevnění se interpretuje buď jako nedatované, případně raně středověké hradiště. Jindy jako středověký hrad s jádrem na skalním bloku. Datovatelné nálezy se podařilo získat především z vnějšího příkopu. Jedná se o keramiku z 16. - 17.století. Proti středověkému původu mluví přílišná nevýhodnost postavení skalního jádro oproti předhradí, absence dražé a záseků. V literatuře zmiňované tesané podvalí se mi jako podvalí nejeví (několik drobných zásahů do skály se tu nachází, ale představoval bych si, že mohly dopomoci stavbě snad menšího srubu). Proti hradištnímu stáří mluví přílišná zachovalost příkopů a odlehlost lokality, nehledě na to, že v blízkosti se nacházejí výhodnější polohy.

   

Poslední navštívená místa:

5.4 - pracovní cesta na obléhací opevnění před hradem Český Šternberk a poté na pravěkou opevněnou lokalitu Hradce u Stříbrné Skalice

15.3 - pracovní cesta na hradiště Zavírka k.u. Obecnice - připravuji článek do Průzkumů památek 2017/2, nafoceno místo zaniklé rozhledny na Zavírce

1.3 - pracovní cesta spojená se zaměřováním lokalit Olešná a Malý Blaník (dům s ohradou u jižního vrcholu

19.2 - Botanická zahrada v Praze s rozhledou

15.1 - výlet na Vyhlídku Prosecké skály

1.1.2017 - Novoroční badatelská cesta na lokality Jíloviště - Humenská a Jíloviště - Kazín

8.12 -9.12 - zaměřování severního tábora obléhatelů hradu Cornštejna

11.11 - zaměřování JV tábora obléhatelů

10.11 - hrad Cornštejn, kde se konal kontrolní den, následně zaměřování JV tábora obléhatelů

9.11 - pracovní cesta na obléhací struktury před hradem Cornštejn, rozhledna Rumburak

25.9 - cesta na Hostivařské hradiště

22.9 - objevná pracovní cesta na jižní Moravu. Potvrzeno a zaměřeno nově identifikované předsunuté opevnění jednoho moravského hradu a potvrzena existence nově objeveného pravěkého hradiště, poté cesta do Mikulova na hrad/zámek, městské opevnění, nedaleké hradiště Děvín a hrad Děvičky a hradiště Mušov

14.9 - pracovní cesta na hrad Helfenburk

11.9 - cesta na Cerhovické vyhlídky

15.8 - rozhledny Terezka a Toulovcova

14.8 - hrad a rozhledna Orlík u Humpolce, trochu smutek z nové podoby....

12.8 - cesta k torzu zvonice v obci Mukařov

11.8 - výlet po Benešově nad Ploučnicí, kde se nachází pozůstatky městského opevnění, tvrz přestavěná na zámek a další zajímavosti

10.8 - výlet na rozhlednu Kohout, na Víťovu rozhlednu nad Mukařovem, několikahodinový průzkum hradiště Hradec na katastru Srdova, návštěva Úštěku (hrad a městské opevnění)

9.8 - rozhledna Pastýřská stěna a dálkové fota Děčínského hradiště?, hradu, zámku a městiště. Dále místo domnělého hradiště na Stoličné hoře nad Děčínem.

8.8 - rozhledna Ploučnická vyhlídka nad Benešovem nad Ploučnicí

7.8 - návštěva zříceniny hradu Ostrý

1.8 - výlet na Drtinovu rozhlednu

30.7 - cesta na hrad Věžka a hradiště na stejném místě, poté zastávka na rozhledně Krkavec a na hradě Všeruby

25.7 - velká cesta na hradiště Lhota pod Džbánem a hrad Džbán, hradiště Domoušice, Kounovské kamenné řady, hradiště Třeskovice (Výrov) a na tvrziště na skále Kapucín

6.7 - cesta na domnělé hradiště Praha Dolní Liboc II

3.7 - výlet na hrad Jenčov, rozhlednu Lhotka a nedávno objevené hradiště na katastru obce Běleč

2.7 - dokumentační cesta na nově objevené hradiště

26.5 - rozhledna Oslednice a věž kostela sv.Jakuba nad Telčí

25.5 - Telč - městské hradby, hrad

21.5 - Stará Boleslav - hradiště, městské hradby

21.4 - pracovní cesta na hrad Gutštejn, Rabštejn nad Střelou a zdejší věž domnělého Sychrova a nakonec na hradiště Šipín

2.4 - cesta na hradiště Přerov nad Labem, místní opevněný zámek, potom na lokalitu Hrada a nakonec dlouhá cesta po Budečské hrázi

30.3 - pracovní cesta na hrad Gutštejn, hradiště Bezemín a vedlejší mohylník, potom na hradební opevnění ve Stříbře a nakonec prohlídka zaniklých hradů Komberk a Kyjov

10.2 - zaměřování a terénní průzkum hradiště Dojetřice

13.1 - cesta na domnělé tvrziště Varobyle a s kolegy archeology na nově objevené lokality ve Středočeském kraji (1x ZSV, 2x VS opevnění)

1.1 - cesta na hrad Zbořený Kostelec a objekty z doby jeho dobývání (obléhací tábory a postavení)

19.12 - výlet do Škvorecké obory na archeologizovanou romantickou zříceninu a vedlejší zaniklý hrad, dnes nazývaný povětšinou Skara

5.12 - výlet do Brandýsa nad Labem (hrad), Byšiček, Čelákovic

29.10 - pracovní cesta na hrad Dršťka a dokumentace hradiště k.ú. Obecnice (dříve Láz), na jejímž základě bude hradiště opětovně zapsáno do seznamu kulturních památek

13.10 - pracovní cesta na hrad Helfenburk

10.10 - cesta na hradiště Nové Město nad Metují, také městské opevnění Nového Města nad Metují, hradu tamtéž a místa domnělého hradiště v intravilánu, zámek a hrad Opočno a městské opevnění Opočna

grafika
  grafika
grafika     grafika
  grafika

 

 

grafika
  grafika
  grafika
  grafika
grafika grafika