mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Jičín
Katastrální území: Hradíšťko

GPS: Akropole: 50°21'15.783"N, 15°25'36.175"E
Val 50°21'12.512"N, 15°25'36.399"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradišťko
Hradiško
Horní Hradišťko
Dolní Hradišťko
Velké Hradištko
Malé Hradištko
Hradištko (u Vysokého Veselí)Hradíšťko (okr.Jičín)

V místech dnešní obce Hradíšťko a v prostoru jižně a jihovýchodně od ní stálo hradiště, ze kterého se dochovaly pouze sporé zbytky. Celková opevněná plocha dosahovala až 15ha.

Větší část zabíralo předhradí, jehož opevnění se dochovalo jižně a jihovýchodně od obce ve formě nenápadných terénních vln, které jsou dlouhodobou orbou již téměř v úplnosti rozvezené. Vnější opevnění lze nejlépe pozorovat na leteckých snímcích. Předhradí mělo obdélný tvar se zaoblenými rohy.

V severní výše položené části se nacházela akropole, která byla od předhradí oddělena hradbou. Její pozůstatky se nalézají v jižních zahradách domů stojících jižně od návsi. Zbytky hradby mají dnes podobu až 2,5m vysoké nepříliš prudké terasy. Za jejím průběhem stojí fronta domů, takže nelze určit šířku dochovaného opevnění. Hradbu, původně s opukovou vnější plentou a dřevěnou konstrukcí s náspem za ní, doplňoval vnější příkop. Celková plocha akropole dosahovala 5ha. V severní části akropole na zbytcích opevnění stojí domy.

Nálezy z plochy hradiště přísluší době halštatské, kultuře slezskoplatěnické a ranému středověku. S výstavbou opevnění se počítá v 9. až 10.století a pevnost zanikla požárem. Hradba již nebyla obnovena, osídlení však přetrvávalo i v 11.století.

V nejvýhodnější poloze v západní části akropole nad nevýrazným srázem k řece Cidlině byla ve vrcholném středověku postavena tvrz, ze které se dochovalo oválné tvrziště a část obvodového příkopu s valem.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika