mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Náchod
Katastrální území: Nové Město nad Metují

GPS: 50°20'53.085"N, 16°9'44.503"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradčany
Hradiště
Libchyně
Hruškova zahrada

 

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 33161/6-1824

 Nové Město nad Metují I

Půl kilometru východním směrem od Nového města nad Metují se zdvihá opukový ostroh s pozůstatky pravěkého hradiště.

Ostroh západo-východní orientace na severní straně vymezuje strmý sráz do údolí Metuje a na jižní straně ještě strmější, místy skalnatý, sráz k Libchyňskému potoku. Obě vodoteče se západně pod hradištěm stékají, z ostrohu k soutoku klesá jazykovitá opyš. Téměř rovná horní plocha ostrohu o velikosti 1,8ha převyšuje své okolí na severní straně o 70m a na jižní straně o 55m. Přístup vede od východu přes úzkou, pouze 27m širokou šíji. V místech šíje byla zbudována fortifikační linie sestávající z vnějšího příkopu a valu, který je pozůstatkem rozvalené hradby. V jižní části této linie vede cesta, kvůli které byla část valu snesena a příkop zčásti zasypán. Dochovaná část valu měří zhruba 25m a vede mírně do oblouku. Nad dnem příkopu se dnes zvedá do výšky až 6m, z vnitřní strany nepřesahuje 1,4m. V místech recentního narušení lze pozorovat opukové kameny, patrně z vnější plenty. Příkop je dnes široký 6m a hluboký proměnlivě, maximálně však 1m. U severního konce příkopu se nachází malý lom na opuku. Opevnění nad opyší není patrné, ale jistě muselo být postaveno.

Hradiště bylo archeologicky zkoumáno pouze za pomocí povrchových sběrů, nevelké sondáže a terénních pozorování. Z opevněné plochy pochází nálezy z pozdní doby bronzové, kultury slezskoplatěnické. Několik nálezů keramiky je datováno i do doby laténské. V narušené hradbě byly pozorovány stopy výrazného požáru, snad tedy hradiště zaniklo násilnou cestou.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika