mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Katastrální území: Sadská

GPS: 50.1360883°N, 14.9797242°E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Sv.ApolinářSadská

Místo domnělého hradiště se nachází na solitérním kopci, který ční nad městem Sadská a je dominantní širému okolí.

Kopec mé podlouhlý ve směru severozápad - jihovýchod. Vrcholová plošina zaujímá plochu téměř 6ha a na dvě nestejně velké části ji dělí sedlo, kterým dnes vede silnice. Menší, ale strmějšími svahy lépe chráněná jihovýchodní část dosahuje rozlohy zhruba 2ha. Převýšení nad okolím u ní činí až 37m. Větší severozápadní část je na západě ukončena cihelnou.

Nejstarší stopy osídlení kopce jsou datovány do eneolitu, zastoupeny jsou i pozdější pravěké období. Existence pravěkého opevnění však není potvrzena. Kopec se stal důležitým místem v raném středověku. Otázka existence slovanského hradiště není dosud vyřešena, nálezy z raného středověku doloženy jsou, nejvíce jich pochází z mladší doby hradištní. K roku 993 je Sadská připomínána v zakládací listině Břevnovského kláštera. Pod kopcem v té době probíhala zemská stezka. Na počátku 12.století zde stála přemyslovská kurie a roku 1100 se zde konal důležitý sněm za účasti knížete Vladislava I.. Roku 1118 nechal ve východní části kopce kníže Bořivoj II.vystavět kostel sv.Apolináře. Podle pověsti nahradil starší svatyni sv.Klimenta z roku 894. V průběhu 13.století se zde konaly další sněmy, různé další jednání za přítomnosti krále zde probíhaly i v následujícím století. Po roce1262 bylo správní centrum přesunuto do Poděbrad. Na kopci v Sadské zůstala pouze církev v opevněné kapitule, po 100 letech, roku 1362 se i ta přesunula do Prahy a do Sadské umístěni řeholníci sv. Augustina, původně z Roudnice. Pro jejich potřeby byl postaven nový gotický chrám. Za husitských válek byl areál s výjimkou kostela vypleněn. K obnovení opevněného konventu již nedošlo. Velké újmy doznala Sadská, včetně budov na kopci za třicetileté války. Pod kopcem a na jeho svazích se již od středověku pěstovala vinná réva. Na části vinic vznikla nová osada Eichelburk, na jejíž stavbu byly rozebrány zbytky kapituly.

V současné době nelze žádnou část terénu bez archeologického výzkumu ztotožňovat s opevněním předpokládaného hradiště. Nápadná je terénní vlna probíhající podél zdi zahrady nad sedlem, který by mohl být pozůstatkem šíjového příkopu. Stopy opevnění kapituly se snad nacházejí v jihovýchodním cípu kopce, východně od kostela. Téměř celá plocha vrcholové plošiny byla ve středověku a novověku upravena, dnes se zde kromě kostela nachází zahrady a hřbitov.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika