mapa

Kraj: Ustecký
Okres: Litoměřice
Katastrální území: Srdov

GPS: 50°36'25.003"N, 14°17'3.169"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradec
Hrádek
RatzkenSrdov - Hradec

Nad obcí Levín se známou zříceninou hradu se tyčí masiv kopce Hradec, na jehož vrcholu se kromě Schrollova mauzolea rozkládá i méně známé hradiště.

Masiv Hradce se skládá ze tří částí, hradiště bylo vybudováno na té největší ve východní části kopce. Celková délka původní fortifikace vnitřního hradiště dosahovala až 520m a ohrazená plocha má 1,4ha. Hradiště má podlouhlý obdélný tvar s delší osou ve směru severozápad-jihovýchod. Do dnešních dnů se obvodová fortifikace na některých místech nedochovala (v prostoru mauzolea, poškození cestami), ale po většinu obvodu ji lze pozorovat ve formě mohutného valu, nebo výrazné hrany. Nejlépe je val patrný podíl severní a západní strany, v některých místech dosahuje až 5m výšky díky tomu, že pro stavbu byly využity přírodní hrany terénu. V jihozápadním cípu se připojuje ke skalnímu výchozu a probíhá po drobném skalním hřebínku i podél jižní a jihovýchodní strany nad nejstrmějším srázem. Vede ale pouze k zarovnané plošině ve východním cípu, kde je fortifikace přerušena. V roce 1881 zde totiž průmyslník Schroll nechal vybudovat rodinné mauzoleum v anticko-římském stylu na půdorysu řeckého kříže. Zplanýrovaná plocha dosahuje asi 0,1ha. Směrem k severozápadu pokračuje opevnění nad svahem k Červenému potoku spíše jen v terasovité podobě a nevýraznou valovitou podobu nabývá až u uměle zarovnané plošiny v nejvyšším místě hradiště, kterou lemuje od východu. V některých poškozeních valu (průkop cesty, několik liščích nor) lze pozorovat kamennou vnitřní konstrukci ve valu.

Hradiště se někdy uvádí i pod názvy okolních obcí Levín, či Hradec. Dosud nedošlo k dataci výstavby hradiska, několik nálezů je zařazováno do pravěku a do raného středověku. Podle způsobu opevnění lze spekulovat nad jeho vznikem v pozdní době bronzové, či době halštatské. V raném středověku mohlo být neznámým způsobem využito. V posledních letech se vyskytl i názor (s největší pravděpodobností mylný), že opevnění je pozdější a jedná se o vojenský tábor.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika