mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Jičín
Katastrální území: Velešice

GPS: Vnitřní val 50°19'14.302"N, 15°26'3.052"E
Akropole: 50°19'18.57"N, 15°25'56.062"EVelešice

Na mohutném terénním bloku nad levým břehem Cidliny se jižně od Vysokého Veselí dochovaly již téměř zaniklé pozůstatky hradiště.

Plocha je na západě vymezena hranou nad nivou cidliny, na které byla vybudována hradba, která je dnes ve svém středním a jižním průběhu zastavěna obcí. Čela domů východního okraje návsi stojí na zbytcích valu, před kterým probíhal vnější příkop. Ten je téměř zarovnán a v jižní části jím vede cesta. Ve formě ostré terénní hrany se dochoval v severozápadní části, kde se stáčí k východu. V severním průběhu je doře patrný v délce 160m na hraně srázu, který převyšuje nivu Cidliny o 20m. Obloukem se poté hradba stáčela k jihu, tento úsek je zcela rozorán a je patrný jen jako 30cm vysoká a 25m široká vlna na poli. Hradba se poté prudce stočila zpět k západu. Celková šířka opevnění v severo-jižním směru dosahuje zhruba 290m. Východní část jižního průběhu fortifikace je rozorána, v západní části se dochovala v podobě meze. Takto vymezené území dosáhlo rozlohy zhruba 17ha a jeho vnitřní plocha byla dále členěna příčnými hradbami.

Obloukovitý val opevnil severozápadní, 1ha velký prostor, kde patrně stála akropole. Před hradbou probíhal vnější příkop, ale do dnešních dnů se tato linie nedochovala. Druhá vnitřní hradba přepažovala celou plochu od severního obvodového opevnění k jižnímu. Rozdělovala plochu na menší západní a větší východní část. Její jižní část se dochovala v podobě terénní vlny. V místech příkopu vedla dnes již také zaniklá cesta.

Na hradišti zatím neproběhl archeologický výzkum a z povrchových sběrů pochází nálezy datované do eneolitu, doby halštatské, ze starší doby římské a nejvíce z raného středověku. Na ploše se předpokládá halštatský dvorec a stavba opevnění bývá hypoteticky kladena do raného středověku.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika