mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Velim / Nová Ves I

GPS: 50°3'43.444"N, 15°7'38.785"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Skalka

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 17139/2-3473Velim - Skalka

Hradiště ze střední doby bronzové, kultury střednědunajské, mohylové.

Hradiště zaujalo dnes z velké části zastavěný vrchol návrší zvaný Skalka na severovýchodním okraji obce. Celková velikost návrší je 14ha a svoje okolí převyšovalo zhruba o 10m.

Dlouholetý archeologický výzkum nad povrchem již nezaznamenatelného hradiště vyvolaly stavební aktivity. Během let byla prozkoumána především severní a západní část celého areálu. Zachyceno bylo více opevněných systémů.

Nejmenší kruhový areál v severním cípu návrší se skládal z příkopu o průměru 160m. Měl šířku 2,1 až 4,8m a hloubku okolo 1,7m. Na dvou místech byl zachycen vstup, přičemž západní z nich měl šířku 4,3m a severní 5m. Asi 6m za vnitřní stranou příkopu stály dvě řady palisády, mezi kterými byla nasypána hradba. Mezi 5 - 10m dále probíhal druhý příkop. Jeho šířka na povrchu byla 3,25 - 5,5m a hloubka 1,6m. Vstupy ho přerušovaly na stejných místech jako vnitřní příkop. Za vnitřní hranou příkopu probíhala palisáda. Ve vzdálenosti 35 - 40m probíhal ještě další příkop o šířce až 3,5m. Průměr okrouhlé plochy vymezeným tímto příkopem dosahuje až 280m. Na severu od vnitřních příkopů vybíhaly téměř kolmo k severu dva mladší paralelní příkopy.

Další mladší příkop byl zachycen na západě, kde přetíná starší kruhový příkop. Vede do mírného oblouku zhruba severo-jižním směrem. Jeho šířka byla až 10,5m. Paralelně s jeho vnější hranou probíhal základový žlab palisády.

Další příkop probíhal paralelně vně palisády a měl šířku 5m při hloubce asi 1,7m. Jeho plocha byla zaházena materiálem z mladšího příkopu, který probíhal paralelně v jeho těsném vnějším sousedství. Tento příkop je nejmladší ze všech zachycených a zároveň nejmohutnější. Šířka je odhadována na 10m a hloubka až na 1,7m. Pokud obíhal celou plochu zahrnul by prostor o průměru až 460m. V jeho čele stála kamenná zeď a bukové kůly. Samostatná až metr široká zeď stála za vnitřním okrajem příkopu. Za zdí se zdvíhal násep přiléhající k vnějšímu líci hradby. Tato obranná linie dosahuje šířky až 60m.

Leteckou archeologií a archeomagnetickým průzkumem byly zachyceny i další příkopy vně areálu. Dvojice příkopů byla zachycena na severní z východní straně. Za lomem byl zachycen průběh příkopu po celé délce jižního a jihozápadního svahu. V západní části obce byla zachycena palisádová hradba. Vnější rozměry zachyceného opevnění dosahují 1100x700m (až 80ha).


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika