mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Tachov
Katastrální území: Okrouhlé Hradiště

GPS: 49°51'6.672"N, 13°0'58.559"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 18179/4-1822Gutštejn

Na mírně se sklánějícím ostrohu nad vtokem drobné bezejmenné vodoteče do Hadovky se nachází malebné zříceniny hradu Gutštejn.

Poloha hradu není z obranného hlediska zcela ideální, protože se terén na severozápad mírně zvyšuje a okolní terén za vodotečemi hrad také převyšuje v nevelké vzdálenosti. Jižní, západní a severní stranu ohraničují strmé svahy do údolí potoků, nejméně prudká je opyš, která musela být upravena, aby nebyla přístupná. V době založení ještě nebyl v pohodlném dostřelu a navíc kontroloval cestu pod ním vedoucí. Nejstarší dochovaná písemná zmínka (predikát) pochází z roku 1316, stavba se předpokládá do doby okolo přelomu 13. a 14. století.

Hrad se skládá ze dvou částí, z předhradí a vlastního hradu. Předhradí zaujalo podlouhlou původně skalnatou plochu před hradem. Skála byla částečně odlámána a použita jako stavební materiál. Skalní hřebínek byl ponechán podél jižní strany a za příkopem, který předhradí vydělil od navazujícího mírně stoupajícího terénu. Dnes příkopem prochází cesta, proto není příliš patrný. Do skály nad příkopem byla vytesána světnička. Hrad je od předhradí oddělen šíjovým příkopem, který byl vylámán ve skále. Od jihu je uzavřen neodtěženou skálou, na severu drobnou hradbou, ze které se dochoval nízký val. Za příkopem se nachází nádvoří vymezené obvodovou hradbou. V místech dnešního vstupu původně stála brána. V jižní části nádvoří se nachází obdélná plocha, částečně zatopená, pozůstatek hospodářské budovy. Za nádvořím se na severní straně tyčí mohutný čtvercový bergfrit se zaoblenými nárožími, částečně obtočený hradbou, která zanikla především ve východní části. Bergfrit stojí na skále, jižně od něj se nacházel vstup do jádra hradu. Zde se také nachází vstup do velkého sklepa. Samotné jádro sestávalo z dvou paláců, severního a jižního připojených k obvodové hradbě, která má zaoblená nároží. Jižně podél celého jádra kromě vnějšího nádvoří probíhá mohutný parkán s jednou vestavěnou budovou.

Hrad byl obléhán a následně dobyt husity. Hned poté byl hrad opraven a upravena byla především velká věž, do které byl vestavěn unikátní trámový rošt. Dle dendrodat se věž upravovala i v 30-tých letech téhož století. V 80-tých letech 15.století byla věž výrazněji přestavěna a zároveň došlo k jejímu zvýšení. Přestavěn byl i severní palác. Po prodeji v roce 1549 začal hrad pravděpodobně pustnout, udržován byl asi jen do konce 60-tých let 16.století.

K novodobým opravám na hradě došlo v roce 1903, drobné údržbové práce probíhaly i ve 2.polovině 20.století. Další práce se uskutečnily počátkem 31.století, výrazná opravy se hrad dočkal počátkem druhé dekády současného století. V současné době je hrad staticky zabezpečen na úkor mírné ztráty autenticity.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika