mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Katastrální území: Přerov nad Labem

GPS: západní cíp: 50°9'45.681"N, 14°47'48.188"E
východní cíp: 50°10'16.947"N, 14°50'0.007"EBudečská hráz

Severozápadně od Přerova nad Labem se nachází zajímavá památka na protipovodňová opatření z počátku 2.poloviny 19.století.

Jedná se o mohutný násep, který měl zadržet časté povodně na řece Labi tak, aby voda neničila pole a samotný Přerov nad Labem. Sypaná hráz vedla od říčky Výmoly až po Kounický potok. Celková délka hráze přesahovala 3800m, zhruba 500m se do dnešních dnů nedochovalo. Název Budečská patrně vychází z budek, jakýchsi posedů, které na hrázi stály a sloužily loveckým účelům. Koncem 19.století došlo k rozhodnutí o regulaci toku řeky. Do konce století bylo vše vyměřeno a samotná regulace probíhala v prvních dekádách 19.století. Regulovaný tok Labe od té doby míjí Budečskou hráz o zhruba 0,5km, nejblíže toku se nachází část hráze u Hrady a u Havránky, jedná se o zhruba 400m. Regulací Labe hráz ztratila svůj smysl.

Popis hráze lze začít od západu, kde vybíhá od dnešní silnice, kousek za mostem, kde silnice překonává Výmolu. Násep probíhá podél lesa. V počátečním úseku je násep silně poškozen, na některých místech dokonce zcela snesen. Od rybníčku Poltruba nabývá výšky až 2m, překonává Zámecký potok a mírně nabývá na výšce, ale nepřevyšuje okolí o více než 2,5m. Poté zabíhá do lesa, několikrát se lomí a dosahuje až 3m převýšení. Po koruně vede cesta a v bezprostředním okolí náspu lze pozorovat pozůstatky vodních děl, které hráz doplňovaly. Překonává zákrut staršího Labského meandru a míří k východu směrem z lesa. V této části se hrázi říká ochoz. Obíhá dva rybníčky, kde slouží jako jejich hráz a po zalomení míří ke Kounickému potoku. Místy nabývá až 3m výšky, místy je sotva pozorovatelný, hlavně u čističky odpadních vod. Násep končí u Kounického potoku, ale původně vedl i za ním. Dnes zde je pole a násep je rozorán téměř do roviny.

Podobná, ale menší protipovodňová hráz se dochovala poblíž nedalekého Hradištka.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika